27.11.2014
12:29
0.2°C
今天
-3..3°C
vahelduv 明天
-7..0°C
vahelduv 后天
-7..-1°C
 
Web solution by Wiseman