22.11.2014
17:18
0.7°C
minlumi 今天
-3..1°C
vahelduv 明天
-2..4°C
vahelduv 后天
-2..3°C
 
Web solution by Wiseman