23.10.2014
20:52
-5.0°C
vahelduv 今天
-7..0°C
vahelduv 明天
-2..4°C
vahelduv 后天
1..5°C
 
Web solution by Wiseman