28.11.2014
03:22
-0.9°C
minlumi 今天
-10..-2°C
vahelduv 明天
-7..0°C
vahelduv 后天
-7..-1°C
 
Web solution by Wiseman