24.10.2014
10:02
-5.5°C
vahelduv 今天
-11..-1°C
vahelduv 明天
-2..4°C
vahelduv 后天
1..5°C
 
Web solution by Wiseman