31.07.2014
22:35
19.4°C
aike 今天
22..32°C
vahelduv 明天
22..27°C
vahelduv 后天
24..29°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman