23.07.2014
10:22
24.4°C
vahelduv 今天
24..28°C
vahelduv 明天
23..28°C
aike 后天
23..29°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman